Merkelapparkiv: årsmelding

Årsmelding 2014

Årsmelding Ullensvang frivilligsentral 2014

Ullensvang frivilligsentral er eigd av og er for heile heradet. Møteplassar og aktivitetar vert sett i verk i samarbeid med lokale frivillige, lag og organisasjonar og offentlige etatar. Dagleg leier i 50 % stilling er Jorunn Sekse. Frivilligsentralen er leia av eit styre på fem medlemmer som er valt for to år. Tre medlemmer frå eigar og to medlemmer frå lag/organisasjonar. Alle styremedlemmer har ein personleg vara. Dagleg leiar er sekretær for styret.

Les meir om Årsmelding 2014