Språkkafè

SPRÅKKAFÈ – oppstart etter sommarferien

 

Onsdag 6. september 2017 kl. 13:00-14:30
 Biblioteket i Kinsarvik, Tjobergbygget 2. etg.

 

Vil du lære norsk, eller lære vekk norsk? Då er du hjarteleg velkommen til uformell samtale på biblioteket. Anna kvar veke er det Språkkafè! Vi stiller med kaffi, du stiller med prat.

NYE OG GAMLE FRIVILLIGE ER HJARTELEG VELKOMNE

Eit samarbeid mellom Ullensvang bibliotek avd Kinsarvik, Frivilligsentralen og Innvandrarsenteret i Kinsarvik.

Språkkafe vert følgande onsdagar:

 • 6. september
 • 20. september
 • 4. oktober
 • 18. oktober
 • 1. november
 • 15. november
 • 29. november
 • 13. desember

 

http://ullensvangbibliotek.no/aktivitet/sprakkafe/?instance_id=1597

 

Planlegging av hausten 2017!

Då er planlegginga av aktivitetar i regi av Frivilligsentralen i gang for hausten 2017.

DATAkafé på Kinsarvik bibliotek er planlagt følgjande onsdagar (kl. 17.00 – 18.30):

 • 27. sept
 • 11. okt
 • 25. okt
 • 8. nov

DATAkafé på Utne bibliotek kjem ein tilbake til dato for oppstart.

SPRÅKkafé på biblioteket er planlagt følgjande onsdagar (kl. 13.00 – 14.30):

 • 6. sept
 • 20. sept
 • 4. okt
 • 18. okt
 • 1. nov
 • 15. nov
 • 29. nov
 • 13. des

SPINNING – Senior sykling: Dato for oppstart kjem ein tilbake til.

STRIKK med integrerte masker: Oppstart tysdag 22. august. Held fram kvar tysdag frå kl. 11.00 til kl. 13.00. Føl skuleruta.

Bassengtrening for vaksne – Hauso: Dato for oppstart kjem ein tilbake til.

 

Kan du tenke deg å bidra som frivillig er det bare å ta kontakt med Sigrid Dagestad på tlf: 53 67 15 46 eller mob: 476 14 476 etter 07. august.

Ynskjer alle «nye og gamle» frivillige ein riktig god og solrik sommar!

Språkkafè

Språkkafe 2016

SPRÅKKAFE – eit samarbeid mellom frivilligsentralen, Ullensvang biblioteket avd. Kinsarvik, flyktningtenesta og vaksneopplæringa.

Stad: Kinsarvik bibliotek

Dato for samling og tidspunkt kjem vi tilbake til etter sommarferie! Gleder oss til å samarbeide med gamle og nye frivillige 🙂

«Språkkafe er for deg som vil lære andre nosk. Og for deg som lærar norsk og ynskjer å prate norsk med andre. På språkkafe snakkar vi norsk saman over ein kopp te eller kaffi. Vi snakkar om «laust og fast» – mat, reiser, klima eller lokale forhold for å nemne nokon eksepmel.»

Kan du tenke deg å bidra?

Ta kontakt med Sigrid Dagestad på tlf: 53 67 15 46 eller per e-post: sdag@ullensvang.herad.no

Språkkafè

Språkkafe 2016

SPRÅKKAFE – eit samarbeid mellom frivilligsentralen, Ullensvang biblioteket avd. Kinsarvik, flyktningtenesta og vaksneopplæringa.

 

Stad: Kinsarvik bibliotek

Tid: kl. 13.00 – 14.00

Datoar: 18. januar, 01. februar og 15. februar

 

«Språkkafe er for deg som vil lære andre nosk. Og for deg som lærar norsk og ynskjer å prate norsk med andre. På språkkafe snakkar vi norsk saman over ein kopp te eller kaffi. Vi snakkar om «laust og fast» – mat, reiser, klima eller lokale forhold for å nemne nokon eksepmel.»

 

Kan du tenke deg å bidra?

Ta kontakt med Sigrid Dagestad på tlf: 53 67 15 46 eller per e-post: sdag@ullensvang.herad.no

 

Oppstart SENIOR SYKLING

Bilde oppdatert plakat

SENIOR SYKLING starta opp att måndag 09. januar 2017!

 

Seniorsyklinga måndagar har no så mange deltakarar at treninga er delt i to grupper. Fyrste gruppa startar trening kl. 10.30, medan andre gruppa startar opp ca. kl. 11.15. Har du vore med på seniorsykling i år – veit du kva gruppe du høyrer til.

 

Er du ny eller det er ei stund sidan du har delteke er det berre å møte opp på  treningstidspunktet som passar best for deg. Begge gruppene har ledige plassar!

 

Stad: Tunvoll trimstove – Lofthus

Kostnad: kr. 50,-

Påmelding: Ingen, berre møt fram!

 

Etter trening er det samling på Mix kiosken!

Leiar takkar for seg!

Så er tida mi som leiar av Frivilligsentralen i Ullensvang over.

 

Takk til alle som bidrar og gjer ein innsats! Eg har møtt utruleg mange positive og spennande menneske i denne jobben!

 

Ny leiar er endå ikkje på plass, men eg håpar det kjem ein person snart! Dersom du har spørsmål om noko kan du fram til vi veit kven som tar over stillinga ta kontakt med styreleiar; Sigrid D. Dagestad på tlf. 53 67 15 46, eller senda ei melding på  facebook – sida til Frivilligsentralen.

Aktivitetar som er godt etablert vil fortsette utover hausten med god hjelp av frivillge, så følg med på heimesidene våre og Facebook!

 

Mvh Gertrud Korff

Referat etter årsmøte 2016

Frivilligsentralen årsmøte 2016

 

 1. Årsmelding 2015.

Gjennomgåing av årsmelding med hovudvekt på aktivitetar og samarbeid i 2015.

Det blei peika på at det er viktig at frivilligsentralen er for heile heradet og politikarane oppfordra til å engasjere seg på vestsida av fjorden og på Djønno og.

Leiar av frivilligsentralen tok opp ønskje om anna lokalisering som er meir sentral. Til dømes i den nye Fjordahallen.

 

 1. Informasjon frå ope brukarmøte 10.02.2016.

Referert frå møte som var og val av representantar til styre frå dei frivillige.

 

 1. Val og konstituering av styret.

Heradet sine representantar med personleg vara:

Kari Skare Storhei – Pleie og omsorg (Vara: Kåre Grønsnes – politikar)

Erika Alnæs – Biblioteksjef (Vara: Samson Hamre – politikar)

Sigrid Dagestad – Folkehelsekoordinator (Vara: Muayad A. Mohammed – prog.rådg. flyktningtenesta)

Frivillige sine representantar med personleg vara:

Kåre Ystanes – Kinsarvik pensjonistlag (Vara: Ingvild Hauso – 550)

Marta Soldal- Frivillig (Vara: Tone Granås – Frivillig)

 

Sigrid Dagestad tar over som styreleiar og Kåre Ystanes fortsett som nestleiar.

 

 1. Aktivitetar og planar for 2016.

Dei aktivitetane ein har i dag vil fortsetje med og vidareutvikla.

Leiar av frivilligsentralen ser for seg eit fokus framover på integrering, noko ein kan sjå igjen i samansettinga av det nye styret. Ein tenker mellom anna tettare samarbeid framover med biblioteket og flyktningtenesta.

 

Andre samarbeidspartar kan vere folkehelse, asylmottak, vaksenopplæringa, NAV og frivillige organisasjonar.

 

Ein tenkjer å starte opp med språkkafé`, “lån ein fjording” og flyktningven. Vidare vil ein laga ein “frivilligbank” der ein freistar å kartlegge, rekruttera og systematisere frivillige slik at ein kan nytte dei aktivt ved behov.

 

Politikarene nemnde på at dei ville utfordra representantane i kommunestyret til å melde seg til frivillig arbeid, til dømes “lån ein fjording”. Det kunne og bli aktuelt å invitera frivilligsentralen til eit kommunestyremøte for å gje informasjon om kva frivilligsentralen er og kva aktivitetar ein har.

 

Det er ei 50 % stilling knytt til frivilligsentralen og mange oppgåver ein kan byrja med, så det er ei utfordring og prioritera slik at ein får utnytta resursane best mogeleg. Ein ser for seg eit nytt engasjert styre og vonar at arbeidet framover vil generera fleire resursar og fleire aktivitetar.

 

Referent: Gertrud Korff, leiar av frivilligsentralen

Referat etter Ope møte for frivillige

IMG_1977

Referat etter –

Ope møte frivilligsentralen 10.februar 2016 i kantina i heradshuset

 

Referent: Gertrud Korff

 

16 personar møtte med styreleiar og leiar.

 

Styreleiar Liv Helleland ønska velkomen.

 

Leiar Gertrud Korff delte ut årsmeldinga og gjekk gjennom denne med vekt på kva aktivitetar ein hadde i 2015.

 

Det kom gode innspel undervegs som og gjekk inn i meiningsutveksling om kva ein tenkte kunne vera gode aktivitetar og fokus for frivilligsentralen framover. Mykje av dette fokuset handla om integrering av flyktningar i Ullensvang.

 

Det blei delt ut registreringsskjema for frivillige og gått igjennom kva som var meint med dei ymse kryssboksane på skjemaet – sjå vedlegg. Fleire fylte ut skjema og leverte det inn til leiar med kva dei kunne tenkje seg å stille opp med som frivillig.

 

Fleire av dei frammøtte var flyktningar som ikkje kunne så mykje norsk. For at ein skulle få meir tid til å forklara kva dei forskjellige punkta var meint som blei det gjort avtale om at Gertrud skulle komme opp på flyktningtenesta og informera dagen etter.

 

Det vart valt nye frivillige representantar til styret:

 • Kåre Ystanes – vara Ingvild Hauso
 • Marta Soldal – vara Tone Granås

 

Til slutt gjorde Torbjørn Reisæter ei oppsummering frå møtet og takka avtroppande leiar Liv Helleland for innsatsen dei 2 åra ho har vert styreleiar.

Ope møte for frivillige

Bilde til heimesida

Stad: Kantina på Heradshuset, Kinsarvik

Tid: Onsdag 10. februar 2016 –  kl. 18.00 til 20.00

 

Det er eit uforpliktende møte med informasjon, idè dugnad og forslag til korleis vi kan vidareutvikla frivilligsentralen med nye gode  tilbod for brukarar og frivillige.

 

Aktivitetar frivilligsentralen allereie har:

 • «Strikk med integrerte masker» – handarbeidskafè
 • Hjelpa til ved datakafè
 • Instruktør ved sykkeltrening på Tunvoll trimstove
 • Besøksven
 • Øvelseskøyring
 • Hjelp med praktiske oppgåver som: måking av snø, hagestell, handling mm

 

Døme på aktivitetar vi kan tenke oss å starte opp med: 

 • «Lån ein fjording» – samardeid biblioteket
 • Hjelp til lekser og lesing
 • Kontaktperson for turgruppe
 • Assistanse på organiserte arrangement
 • Mykje anna! Gode idear?

 

Vi ynskjer å kome saman og diskutera innspel. Høyres dette spanande ut? Kom å høyr meir i februar! Ingen vert bunde opp til faste gjeremål om dei ikkje ynskjer det.

 

Med venleg helsing

Gertrud Korff (leiar Ullensvang frivilligsentral)

Liv Helleland (styreleiar Ullensvang frivilligsentral)